Rozdíl mezi psychiatrem, psychologem, psychoterapeutem a dalšími pomáhajícími profesemi

Sdílet článek:

Další témata:

Slovníček pojmů

Psychoterapie Záměrné léčebné působení uznávanými psychologickými prostředky. Cílem psychoterapie může být například podpora v náročné životní situaci, udržení zdraví a

Se stejným typem obtíží je možné vyhledat různé odborníky. Pokud člověk s úzkostnými obtížemi navštíví psychiatra, dostane pravděpodobně předpis na antidepresiva a nebo anxiolytika. Pokud vyhledá klinického psychologa, dle anamnestického rozhovoru a případných testů specifikuje klinický psycholog diagnózu (např. Generalizovaná úzkostná porucha bez panických atak), vysvětlí pacientovi podstatu obtíží a doporučí změny v životosprávě, typy cvičení, opakovaně vyslechne. Pokud přijde za psychodynamickým psychoterapeutem, bude pracovat na porozumění sobě, svému prožívání, vztahům… a tím taky lépe porozumí vzniku a funkcím, které v jeho životě tyto obtíže plní. Tímto kontinuálním rozvojem se začnou obtíže proměňovat. Níže jsou konkrétněji vymezeny kompetence jednotlivých odborníků.

Slovem certifikovaný v textu níže se rozumí doložitelnost diplomů/certifikátů o získání této kvalifikace. Může se stát, že (na internetu) existují inzerované služby podnikajících osob, které samy sebe označují za psychoterapeuty, manželské a rodinné poradce nebo kouče, ale nemají k tomu doložitelnou kvalifikaci. Je tedy vhodné pročíst si na webu zvoleného odborníka nebo instituce informace o absolvovaném vzdělání, akreditacích a členství v odborných asociacích. Tyto informace bývají dnes běžnou součástí webových stránek.

Psycholog

Označení pro absolventa oboru psychologie na vysoké škole. Pracuje ve školství, v sociálních službách, v rodinných poradnách, v ozbrojených složkách. V soukromém sektoru může poskytovat psychodiagnostické a poradenské služby, například v oblasti kariérního poradenství.
Poskytuje informace, doporučení, tréninková cvičení, může nabízet základní osobnostní testy určené k sebepoznání a rozvoji.

Klinický psycholog

Absolvent oboru psychologie na vysoké škole, který následně absolvoval postgraduální vzdělávání pro práci ve zdravotnictví. Toto vzdělávání se označuje jako předatestační příprava zakončená atestací (specializační zkouškou) z klinické psychologie. Poskytuje (často pojišťovnou hrazené) služby pacientům v rámci zdravotnického sektoru (v nemocnicích, soukromých ambulancích a klinikách). Při návštěvě klinického psychologa dochází k anamnestickému rozhovoru (zjišťování podstaty obtíží, zdravotního stavu, rodinné situace…). Klinický psycholog využívá kromě rozhovoru různé testové metody k určení konkrétní diagnózy. Pokud není zároveň psychoterapeutem, vyslechne a dává doporučení.

Psychoterapeut (certifikovaný)

Absolvent humanitního oboru na vysoké škole (psychologie, speciální pedagogika, andragogika, adiktologie, sociální práce, medicína), který následně absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik (trvající obvykle 3 – 5 let, cca 500 – 1000 hodin). Skrze rozhovor a další metody nabízí podporu ve zvládání prožívání. Podle zaměření výcviku se terapeutická spolupráce orientuje primárně na změnu chování (např. KBT, krátší terapie) nebo spíše na osobnostní růst a zrání (např. psychodynamické směry, déle trvající terapie). Nepodněcuje pouze racionální uchopení problému, ale zprostředkovává prostor k prožívání, díky čemuž dochází k hlubším změnám.

Psychiatr

Absolvent medicíny s atestací (specializační zkouškou) z psychiatrie. Léčí onemocnění mozku, která se projevují změnami ve vnímání, prožívání, myšlení, chování. Návštěva se podobá návštěvě u doktora. Vydává léky na předpis, dává doporučení.

Manželský / rodinný poradce (certifikovaný)

Absolvent humanitního oboru na VŠ (často sociální práce), který má kvalifikaci v podobě kurzu nebo výcviku (od 50 hodin) v oblasti rodinného a manželského poradenství. Pokud není zároveň psychologem, nemá kompetence v rozlišování duševních onemocnění. Poskytuje jednotlivcům, párům a rodinám podporu v řešení nastalých obtížných situacích. Spolupráce bývá zpravidla omezena na 1 – 10 setkání, jejichž cílem je podpořit rodinu/pár v řešení krize (např. generační spory, závislost člena rodiny, předrozvodové dohody, žárlivost). Jsou také poskytovány informace o právním systému a navazujících službách. 

Kouč (certifikovaný)

Absolvent koučovacího výcviku, který poskytují soukromé instituce. Spolupráce se zaměřuje na hledání individuálních řešení v různých oblastech života. Jde spíše o spolupráci rozvojovou, která se orientuje na budoucnost. Oproti mentorovi, který sdílí vlastní zkušenosti, rady a tipy z oboru, kouč není odborníkem na dané téma. Je odborníkem na kladení otázek, které mají pomoci dovézt člověka k objevení vlastních zdrojů, hodnot, priorit a možností.

Krizový intervent

Absolvent výcviku v krizové intervenci. Nejčastěji člověk se vzděláním v humanitním oboru. Poskytuje první psychickou pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové situaci. Nejčastěji krizoví interventi poskytují služby v krizových centrech, na krizových linkách nebo jsou součástí intervenčních týmů v rámci integrovaného záchranného systému. Spolupráce bývá anonymní, bezplatná, krátkodobá (1 – 10 setkání), zaměřená na poskytnutí základního bezpečí, ventilaci emocí, podpory a vytvoření plánu následujících kroků.