Slovníček pojmů

Sdílet článek:

Další témata:

Slovníček pojmů

Psychoterapie Záměrné léčebné působení uznávanými psychologickými prostředky. Cílem psychoterapie může být například podpora v náročné životní situaci, udržení zdraví a

Psychoterapie
Záměrné léčebné působení uznávanými psychologickými prostředky. Cílem psychoterapie může být například podpora v náročné životní situaci, udržení zdraví a podpora harmonického rozvoje osobnosti nebo změna v chování, myšlení, prožívání člověka takovým směrem, který klient i psychoterapeut považují za žádoucí. 

Psychoterapeutický výcvik
Nejčastěji 5ti letý vzdělávací a výcvikový proces, během kterého se z psychologa či jiného odborníka vysokoškolsky vzdělaného v humanitním oboru stává psychoterapeut, který může poskytovat psychoterapeutické služby mimo zdravotnictví. Skládá se ze sebezkušenostní části, teoretického vzdělávání, praxe pod supervizí a závěrečné zkoušky.

Supervize
Metoda profesního růstu a péče o profesionála. Podstatou jsou skupinová či individuální setkání se zkušeným odborníkem stejné profese. Cílem jednotlivých supervizí může být konzultování postupů, vnášení nových řešení nebo prohlubování sebereflexe, což ve výsledku přináší rozvoj profesních kompetencí psychoterapeuta, prevenci vyhoření.

Psychodynamická perspektiva
Zaměřuje se na příčiny a souvislosti mezi obtížemi, chováním a prožíváním v současnosti a minulými zkušenostmi v životě.

Koučování
Z pravidla 3 – 12 setkání orientovaných na dosažení (sportovních/osobních/pracovních) cílů, které si klient během setkání společně s jednotlivými kroky specifikuje tak, aby byly měřitelné a dosažitelné.