Individuální psychoterapie pro dospělé, České budějovice

Obchodní podmínky poskytování služeb terapeuta ve výcviku


Mgr. et Bc. Radka Porubová
IČO: 11997273

Poskytování služby na adrese: U Tří lvů 294 České Budějovice 37001
psycholog@porubova.cz
porubova-psycholog.cz

Rezervováním terapie klient potvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a souhlasí s nimi. Dohoda o spolupráci se uzavírá ústně během setkání.— Služby a ceny
Terapeut poskytuje individuální terapii pro dospělé (18+) ve své soukromé praxi na adrese U Tří lvů 294 v Českých Budějovicích. Aktuálně se připravuje k závěrečnému kolokviu po absolvování 5 letého psychoterapeutického výcviku SUR.Terapeut pracuje pod odborně vedenou supervizí metodou rozhovoru z psychodynamické perspektivy. Ve své práci se řídí etickým kodexem ČAP a doporučeními pro profesi psychoterapeuta České asociace pro psychoterapii, jejíž je kandidátním členem.

Poskytovaná služba není náhradou za odbornou zdravotní službu klinického psychologa nebo psychiatra. Služby je možné využít bez nutnosti doporučení obvodního lékaře.

Terapie představuje dlouhodobější spolupráci na bázi pravidelného setkávání (nejčastěji 1x týdně nebo 1x za 14 dní). Délka jednoho setkání je 50 minut. Setkávání probíhá osobně, výjimečně online. První 3 setkání slouží k vyhodnocení aktuálního stavu klienta, definování cílů a k ústní dohodě spolupráce v případě, že klient i terapeut vyhodnotí takovou spolupráci jako podporující zdraví a kvalitu života klienta.

Cena terapie je 950 Kč za 50 min. Terapeut je oprávněn ceník terapií jednostranně změnit. Změny jsou účinné od jejich zveřejnění na webových stránkách terapeuta.

— Podmínky terapie

Terapie neproběhne, pokud je klient pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Osobní terapie je možná, pouze pokud klient nemá infekční onemocnění, v opačném případě je možné setkat se online, pokud dá klient vědět alespoň 4 hodiny před zahájením terapie formou SMS na telefonní číslo 735 002 344. Méně než 4 hodiny dopředu nelze garantovat, že terapeut stihne reagovat.

Terapeut smí ukončit terapii, pokud klient přes upozornění nedodržuje tyto všeobecné podmínky, ohrožuje zdraví, bezpečnost či majetek vlastní nebo terapeuta nebo pokud je narušena vzájemnou důvěra a bezpečné prostředí pro vedení terapie.

Klient je oprávněn terapii kdykoli opustit bez uvedení důvodu.

Takto ukončené terapie, z rozhodnutí klienta i pro uvedené okolnosti vylučující terapii, se však považují za uskutečněné, tedy bez nároku na náhradní terapii či vrácení úhrady za terapii.

— Rezervace a platby
Rezervaci první terapie provádí klient prostřednictvím online rezervačního systému znamylekar.cz. Rezervaci je oprávněn klient vytvořit pouze sám pro sebe. Pokud si klient není jistý, zda je pro něj terapeutická služba vhodná nebo má jiné dotazy k poskytovaným službám, může napsat na email psycholog@porubova.cz.

Rezervovaná setkání klient uhradí nejpozději 3 dny po proběhlém setkání. Klient hradí platby bankovním převodem na účet 1036772699/5500. V případě, že klient nechce vystavit fakturu, je třeba místo variabilního symbolu uvést do zprávy pro příjemce čas a datum setkání, za které platbu hradí. Rezervace dalších termínů probíhají na konci setkání nebo přes emailovou komunikaci dle volby klienta. Je možné rezervovat 1 - 10 konkrétních termínů v různé nebo stejné časy dle aktuálních možností terapeuta.

— Zrušení rezervace
V případě potřeby zrušení dohodnutého termínu terapie (např. z důvodu nemoci) terapeut včas informuje klienta a nabídne náhradní termín/y. Nemůže-li klient absolvovat rezervovanou terapii, ať jednorázově nebo z důvodů dlouhodobé nemoci, oznámí to co nejdříve terapeutovi formou SMS na telefonní číslo 735002344. V případě, že klient zruší rezervaci méně než 24 hodin dopředu, bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny terapie.

— Mlčenlivost a supervize
Veškeré informace, které zazní v průběhu terapií, jsou důvěrné. Jiným osobám takto důvěrné informace terapeut nesdělí, s výjimkou případů, kdy k tomu má souhlas klienta, a s výjimkou těch neobvyklých případů, kdy by nesdělení informace pravděpodobně uvedlo danou osobu nebo jiné osoby do nebezpečí.

Klient bere na vědomí, že v případě potřeby terapeut konzultuje terapeutické postupy se supervizorem. Supervize respektuje zásadu anonymity, takže nejsou sdělovány žádné údaje, podle kterých by bylo možné klienta identifikovat.

— Ochrana osobních údajů
Klient bere na vědomí, že terapeut je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat jejich osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Podrobné informace naleznete níže v sekci GDPR.

— Reklamace
Má-li klient podezření na pochybení terapeuta, má možnost vznést dotazy nebo podat stížnost České asociaci pro psychoterapii (ČAP).

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.
Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00
info@czap.cz
774 050 413

— Platnost
Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti od 22.2. 2023. Terapeut smí tyto podmínky jednostranně měnit, upravovat a doplňovat, a to vždy s platností ode dne zveřejnění nového znění podmínek na webových stránkách; pro rezervaci terapie však zůstává rozhodné znění podmínek platné a účinné v den provedení rezervace terapie klientem.
V Českých Budějovicích dne 22.2. 2023
Radka Porubová
IČO: 11997273
Tř. 28. Října 32, České Budějovice, 37001